Sebutkan nilai luhur apa yang terkandung dalam lagu sirih kuning?

Published by antengtunggal1, 2021-07-16 00:29:59

Buku PLBJ Lagu Sirih Kuning

    Pages:
  • 1 - 9

BAB 1 Lagu "Sirih Kuning"

BKG for Education

Mlok print Kurikuhum

Muatan okal dig 2013

REVISI

P L B KSueDnla/tMsukVI
dan
JakartBudayaLingkunganPendidikan

H

PENERBIT ERLANGGA 5

BAB 1

Lagu "Sirih Kuning"

Perhatikan gambar pada halaman ini. Pada gambar terlihat

penyanyi Betawi sedang menyanyikan sebuah lagu Betawi.

Lagu itu berirama riang dan bercerita tentang pergaulan.

Tampak di belakang para penyanyi terdapat serombongan
orkes kesenian Betawi. Orkes itu mengiringi lagu yang sedang
dinyanyikan oleh penyanyi tersebut. Lagu ini cukup terkenal dan
sering digunakan untuk mengiringi pertunjukan lenong Betawi,
samrah, dan tari-tarian. Lagu apakah itu? Yuk, kita pelajari dan
nyanyikan lagu itu bersama-sama.

RRRRRRRAARAARR Indikator Pembelajaran

NGKROMONG,
RA

GROUP

Setelah mempelajari bab ini, kamu dapat:

1. Menjelaskan lagu "Sirih Kuning'

2. Menjelaskan cara menyanyikan lagu "Sirih Kuning"

3. Mempraktikkan tari menggunakan iringan lagu

"Sirih Kuning'.

SumbeRcomumonswkmediaorgalehMh.AM2aenal

PetaPetaKonsep

Lagu "Sirih Kuning"

Mengenal Lagu Notasi dan Lirik Melakukan Nilai-Nilai Luhur

"Sinih Kuning Lagu Gerak Tari Tari Sirih Kuning
Sirih Kuning
"Sirih Kuning"

(AMengenal Lagu "Sirih Kuning"

Masyarakat Betawi memiliki berbagai kesenian dan lagu khas daerah.
Salah satu lagu khas daerah Betawi yang cukup terkenal adalah lagu "Sirih

Kuning". Lagu "Sirih Kuning" berirama riang gembira. Tujuan dari lagu "Sirih

Kuning' untuk hiburan dan pergaulan. Pada zaman dahulu, biasanya lagu

"Sirih Kuning" dimainkan dengan diringi orkes gambang kromong.

Lagu "Sirih Kuning" adalah lagu tentang anak muda. Seperti lagu-lagu
Betawi pada umumnya, lirik lagu "Sirih Kuning" berupa pantun. Dalam bahasa
Melayu, sirih kuning adalah ungkapan yang berarti gadis belia yang cantik

jelita. Dengan demikian, makna dari lagu "Sirih Kuning" adalah tentang negeri
yang subur, indah, dan elok yang kaya dengan keberagaman tetapi hidup

harmonis, yaitu negeri Indonesia.

Biasanya, lagu "Sirih Kuning"

dimainkan pada acara-acara adat

masyarakat Betawi. Misalnya, pada

pertunjukan lenong Betawi, samrah,

atau gambang kromong. Lagu "Sirih

Kuning" juga digunakan untuk mengiri

ngi tarian yang bernama sama, yaitu

tari Sirih Kuning. Tari Sirih Kuning mGaemrabmabr a1t.1yaSnigrihbaknuynainkgtuamdabluahh nama tanaman

ditampilkan pada upacara adat di Jakarta.

Betawi. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi rangkaian
proses penyerahan Sirih Dare oleh pengantin laki-laki kepada pengantin

perempuan. Selain itu, tari Sirih Kuning juga ditampilkan untuk menyambut

tamu ataupun hiburan untuk merayakan sesuatu. Tari tersebut dapat

dimainkan oleh anak-anak sampai orang dewasa.

Notasi dan Lirik Lagu "Sirih Kuning"

Kamu dapat belajar menyanyikan lagu "Sirih Kuning". Mari kita pelajari

not dan syair lagu tersebut. Amatilah lirik not dan syair lagu "Sirih Kuning
berikut.

Sirih Kuning

4/4 Andante moderato Jakarta

11 0 5 3 5|1. 2 3 o |. i 7 6 |5s1

Ka-lau ti - dak no- na ka r e na bu - lan sa-yang9

A ni a ni no na bu kan -nya wa-jah sa-yang

5 o5 6 4 3| 43 2 2| o5 65434.32 2 o| i | ál1.|

Ti-dak-lah bin - tang ya no-na Ti-dak-lah bin-tang ya no-na meninggi ha-ri

Di-pakailah a - nak ya no-na Di-pakailah a-nak ya no-na patah tangkai-nya

110 5 3 5i.2 3 |o 2 . i 7 6 |55 i

Ka-lau ti - dak no - na ka re na tu - an sayang
sa-yang
Ka mi nya- nyi no na me-mang se-nga-ja

15 05 6 5 4 3 | 4. 3 22| o 5 65 4 3| 4.3 2 2 o 2 i | 3li...

Ti-dak-lah ka - mi ya no-na Ti-dak-lah ka - mi ya no-na sam-pai ke-ma-ri

La-gu nya as li ya no-na La-gu-nya as - li ya no-na pu-sa-ka la-ma

21 0 3 2 i 6 6i o | i7 6 |5 5i

Si-rih ku - ning no- na ba-tangnya i jo no-na

Si - rih ku - ning no- na la- gi di-tam - pin no-na

25 0 5 65 4 3| 4 3 2 2| os 65 4 3| 4.3 2 2lo2i2 3li..

Yang pu-tih ku- ning ya no-na yang pu-tih ku-ning ya no-na me-mang se-jo-do

ka-mi menya nyi ya no-na ka-mi me-nya-nyi ya no-na mo-hon ber-hen-ti

Bab 1 Lagu "Sirih Kuning O

Kegiatan Keterampllarn Kinerja Praktik

Menyanyikan Lagu "Sirih Kuning"

1 Bentuklah kelompok yang terdiri atas 6 8 anak

2 Pelajarilah not dan lirik lagu "Sirih Kuning"

3 Berlatihlah menyanyikan lagu "Sirih Kurning"

4 Buatlah kreasi kelompokrmu dalarn menyanyikan lagu "Ssrih

Kuning".

5 Tampilkanlah di depan kelas derngan percaya diri

6. Lakukan secara kompak dan riang gembira.

Catatan guru:

Peserta didik mermiliki sikap disiplin jika ia dapat menyaryíkan lagu "irh Kuring

dengan baik dan kompak, serta sikap percaya diri jika ia dapat rmenyaryikan laqju

"Sirih Kuning' dengan lantang dan lancar.

Melalui kegiatan ini dapat dinilai keterarnpilan kinerja praktik yang neliputi aspek

ketepatan nada, ketepatan syair atau lirik, dan penghayatan lagu

C) Melakukan Gerak Tari Sirih Kuning

Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan dari Betawi. Tari Sirih Kuning

juga diiringi dengan lagu "Sirih Kuning". Kamu dapat mempraktikkan gerak

tari Sirih Kuning. Mari, amatilah gerakan-gerakan tari Sirih Kuning berikut.

Gerakan 1

Pandangan lurus ke depan.

Kedua kaki direnggangkan.

Posisi kaki agak direndahkan.
Merentangkan kedua tangan.

Menonjolkan pinggang ke bagian belakang.

Gerakan 2
Posisi badan tegak dan merendah.

Kedua tangan mengayun ke atas.
Telapak tangan membuka dan menutup.
Kaki kanan dan kiri bergantian melangkah ke depan.

Lenggokkan kepala mengikuti arah gerak tangan.

Lakukan dengan hitungan 4x8.

Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta

SD/MI Kelas V

Gerakan 3
Kaki menekuk dengan posisi kaki kanan seperti posisi

siap berlari.

Lakukan gerakan tersebut bergantian.

Kedua tangan dikepalkan dan diletakkan di atas paha.

Lakukan gerakan tari Sirih Kuning tersebut bersama teman-temanmu.
Lakukan secara berkelompok atau berpasangan. Mintalah gurumu untuk

membenarkan gerakanmu.

Kegiatan Keterampilan Kinerja Praktik

Manarikan Tari Sirih Kuning

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 anak.

22. Pelajarilah gerakan-gerakan tari sirih kuning.

33. Berlatihlah menarikan gerakan-gerakan tari Sirih Kuning

diiringi dengan lagu "Sirih Kuning"

4. Tampilkanlah tari Sirih Kuning di depan kelas dengan
percaya diri.

5. Pakailah pakaian dan perlengkapan, sesuai dengan

kreativitas kelompokmu.

6. Lakukan secara kompak dan riang gembira.

Catatan guru:

Peserta didik memiliki sikap disiplin jika ia dapat menarikan tari Sirih Kuning
dengan baik dan kompak, serta sikap percaya diri jika ia dapat menarikan tari

Sirih Kuning dengan luwes dan lancar.

Melalui kegiatan ini dapat dinilai keterampilan kinerja praktik yang meliputi aspek

ketepatan gerak, kekompakan gerakan, dan penghayatan gerakan tari.

Nilai-Nilai Luhur Lagu dan Tari Sirih Kuning

Nilai luhur yang terkandung dalam lagu dan tari Sirih Kuning, yaitu:
1. Suasana Gembira

Irama lagu "Sirih Kuning" dibawakan dengan riang sehingga membuat
suasana menjadi gembira. Apabila suasana gembira, kamu akan

bersemangat menjalankan kegiatan sehari-hari.

Bab 1 Lagu "Sirih Kuning" 5

2. Persaudaraan
Lagu "Sirih Kuning" bercerita tentang keakraban antarteman. Menarikan

tari Sirih Kuning berkelompok juga meningkatkan persaudaraan

antarteman.

3. Rasa Percaya Diri

Tari Sirih Kuning dibawakan dengan riang dan bersemangat. Gerakan

gerakan tersebut tanpa sadar membuat kita merasa percaya diri dapat

melakukannya dengan baik. Rasa percaya diri harus dibangun sejak dini.

Rasa percaya diri sangat berpengaruh untuk masa depan.

Pekerti Teladan

gMdckdaeeahamrnnuraiesikumrmmaisaesneannIynm,cacimkpninikuttuataeadismimaebneleuanikndagyijnatuaaayngaBdyaheaiBaktkearaerewuantbahsiuw.,ddiiaH.askneayuKlpatmeeairmtmneutinue,kdadlieritliaamaiskgntuaaua,lgnramiai"kSr"eadSiwtrnaiiirdhruiihajkukKredKauspksuneuaaninnnniinganbag"hyan.".na. SgdDdgeaebaeenanrggkagaiahatnian,

Rangkuman

21. dLDLeaaangglauguma""nSSbiidrraiiihhhiraiKnKsguauinnioMinnrggek""leasmybuege,rraiusrmiaprmbaihkaanakngruianlkanirnggogumgbkoeemhnrgaabs.ritrdiaagrdiaadBniestbabiwaelsii.aa dinyanyikan
2. yang cantik

33.

54 jelita. Lagu "Sirih Kuning" adalah tentang negeri yang subur,
an keberagaman
5 Makna lagu lok, yang kaya deng tarian Sinh
juga untuk mengiringi
indah, dan e Kuning" digunakan

Lagu "Sirih

Kuning. dalam upacara adat BetaWI

Tarian Sirih Kuning biasa dibawakan

66. Ada tiga g erakan ut ama dalam t ari sirih kuni ng ba gai hiburan dan

7. Lagu da n tarian Sir ih Kuning d i pertunjukkan se

8.

untuk pergaulan. sirih kuning mempererat persaudaradin

tarian
9. Lagu maupun

antarmasyarakat

6 Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta

SD/MI Kelas V

ji Kemampuan

A. Berilah tanda silang () pada huruf a, b, c, atau d di depan jav

yang paling tepat!

1. Berikut ini merupakan contoh kesenlan daerah Betawi, yaitu.
a lagu dan tari Sirih Kuning C. lagu dan tari Tayub

b.lagu dan tari Sirih Putih d. tari gambyong

2. Pertunjukan kelompok musik yang biasa memainkan musik khas Betawi

adalah.

a. Orkes dangdut C. gambang Jakarta

b. Orkes Melayu d. gambang kromong

3. Lagu Betawi yang bercerita tentang suasana kegembiraan dan

mempererat persaudaraan adalah

a. Jali-Jali . Sirih Kuning

b. Kicir-Kicir d. Keroncong Kemayoran

4. Tari Sirih Kuning ditampilkan dalam acara .

a. festival budaya C. rangkaian Sirih Dare

b. upacara siraman d. perayaan ulang tahun

5. Tari Sirih Kuning adalah tarian hasil pengembangan dari.

a. tari kecak C. tari kreasi

b. tari cokek d. tari topeng betawi

6. Membawakan tari Sirih Kuning dapat secara berkelompok ataupun

a. sendiri C. berpasangan
b. individu d. secara massal

7. Berikut ini merupakan cara melestarikan tari dan lagu "Sirih Kuning"

adalah. .

a. melupakan tarian tersebut

b. memberikannya kepada bangsa lain
C. menghadiahkannya kepada seseorang

d. mempelajari dan mempraktikkan tari dan lagu tersebut

Bab 1 Lagu "Sirih Kuning" 7

8. Lagu "Sirih Kuning" dinyanyikan dengan tempo
C. Moderato
a. Allegro

b. Andante d. Andante Moderato

9. Prosesi Sirih Dare ada pada rangkaian acara.

a. pernikahan C. penyambutan tamu

b. gerhana bulan d. perayaan ulang tahun

10. Lagu-lagu yang dibawakan pada pertunjukan gambang kromong

bernuansa...

a. khawatir dan kesedihan C. humor dan klasik

b. ceria dan humor d. candaan dan sindiran

B. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Lagu dan tarian khas Betawi yang memiliki nama sama adalah. . .
2. Tarian Sirih Kuning dapat dibawakan secara individu dan...

3. Penari Sirih Kuning terdiri atas

4. Cara melestarikan kesenian khas daerah, yaitu. . .

5. Tujuan tari Sirih Kuning adalah

C. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar!

1. Apa tujuan dari lagu dan tari Sirih Kuning?

2. Di mana kesenian tari Sirih Kuning ditampilkan?

3. Siapa saja yang dapat menarikan tari Sirih Kuning?
4. Tulislah contoh gerakan dasar tari Sirih Kuning!
5. Bagaimana cara melestarikan lagu dan tari Sirih Kuning? Jelaskan!